50 spôsobov fair play

Zdroj: Žilinský večerník • www.zilinskyvecernik.sk
Dátum vydania: 2015/12/15
Číslo: 51 • Ročník XXV • strana 23
Článok: 50 spôsobov fair play

Jednou z akcií, ktoré Gymnázium na Hlinskej ulici v Žiline organizovalo pri príležitosti 50. výročia založenia školy, bol i projekt 50 spôsobov fair play s výraznou podporou OZ Spoločnými silami.

50 spôsobov fair play

Študenti a učitelia TSV zo stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK sa 4. decembra 2015 stretli, v súťažných disciplínach si zmerali svoje sily a v rámci metodickej časti akcie získali nové informácie spojené so športovými aktivitami. Celá akcia sa niesla v duchu hesla „Fair play nielen v športe, ale aj v živote,“ ako povedala riaditeľka školy Alena Strýčková v úvodnom príhovore. Farebné tričká, ktorými boli odlíšené jednotlivé školy počas všetkých aktivít, boli ako farby na maliarskej palete, pomocou ktorej bol počas celého dňa maľovaný nádherný obraz mladosti, športu, odvahy, energie, vedomosti, pomoci, ctižiadosti, ale i prekonávanie seba samého.

Prvá časť projektu bola zameraná na preverovanie vedomostí. Študenti pracovali v družstvách a prostredníctvom vypracovania vedomostných testov si overili svoje poznatky napr. z oblasti civilnej ochrany. Učitelia v tomto čase získavali informácie o nových možnostiach spestrenia hodín a hodnotenia žiakov pri telesnej a športovej výchove prostredníctvom elektronickej aplikácie vytvorenej zamestnancami školy.

Druhá časť akcie preverila fyzickú kondíciu členov jednotlivých súťažných tímov. Žiaci si mohli skúsiť rôzne druhy športu za pomoci odborného dozoru z ENDORFUN-u pod vedením Mareka Kubinca, napr. chodenie na „lyžiach“, adrenalínové lezenie na debničky či bungeerunning. Popri športových aktivitách si súťažné tímy vyskúšali aj obnovu a podporu životných funkcií a reálnu situáciu pri poskytnutí prvej pomoci, kedy ich navigoval operátor a oni poskytovali pomoc len na základe jeho inštrukcií. Touto časťou súťažiacich sprevádzala Anna Škulcová so svojimi spolupracovníkmi z Krajského operačného strediska ZZS v Žiline.

Nezabudnuteľnou aktivitou akcie bol Kin-ball, hra s 1,2 m veľkou a zároveň ľahkou loptou, ktorú bolo treba hádzať, odrážať a dostať na určené miesto podľa presných pravidiel. O oboznámenie sa s pravidlami a ich dodržiavanie sa staral Aurel Bitter, zástupca IMA (Ideálna mládežnícka aktivita).

Úsmevy, smiech i hlasná podpora vlastných tímov sa niesli celým dňom. Všetci sa cítili veľmi príjemne, čo potvrdili i pri záverečnom vyhodnotení akcie. Nejeden z účastníkov, by si tento deň ešte rád zopakoval. Pri vyhodnotení, odovzdávaní účastníckych diplomov a vyhlasovaní víťazov povedala riaditeľka školy Alena Strýčková: „Víťazi ste všetci, ktorí ste tu dnes boli, ktorí viete prekonať seba samých i pomôcť iným a to bol jeden z cieľov projektu, ktorý sa nám podarilo naplniť.“

Záverečné poďakovanie patrí učiteľom i žiakom škôl, ktorí na výzvu zapojiť sa do projektu reagovali pozitívne, OZ Spoločnými silami a zástupcom Krajského operačného strediska ZZS Žilina, ENDORFUN‑u a IMA, ktorí svojou nezištnou podporou akcie vytvorili spolu s pracovnou skupinou Gymnázia Hlinská za úžasnú akciu.

-zb-