50 spôsobov fair play

Zdroj: Žilinský samosprávny kraj • www.zilinskazupa.sk
Dátum zverejnenia: 2015/12
Stránka: http://www.zilinskazupa.sk/sk/aktuality/aktuality/50-sposobov-fair-play.html
Stránka: printscreen web stránky

Prvá časť projektu bola zameraná na preverovanie vedomostí.

Jednou z akcii, ktoré Gymnáziu na Hlinskej ulici v Žiline organizovalo pri príležitosti 50.výročia založenia školy bol i projekt „ 50 spôsobov fair play“ s výraznou podporou OZ Spoločnými silami. V piatok 4. decembra 2015 sa stretli študenti a učitelia TSV zo stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK, ktorí si v súťažných disciplínach zmerali svoje sily a v rámci metodickej časti akcie získali nové informácie spojené so športovými aktivitami. konalo priateľské stretnutie študentov zo škôl žilinského kraja s podporou OZ Spoločnými silami. Celá akcia sa niesla v duchu hesla: „Fair play nielen v športe, ale aj v živote,“ ako povedala riaditeľka školy Alena Strýčková v úvodnom príhovore. Farebné trička, ktorými boli odlíšené jednotlivé školy, počas všetkých aktivít boli ako farby na maliarskej palete, pomocou ktorej bol počas celého dňa maľovaný nádherný obraz mladosti, športu, odvahy, energie, vedomosti, pomoci, ctižiadosti, ale i prekonávanie seba samého.

Prvá časť projektu bola zameraná na preverovanie vedomostí. Študenti pracovali v družstvách a prostredníctvom vypracovania vedomostných testov v prostredí PC si overili svoje poznatky napr. z oblasti civilnej ochrany. Učitelia v tomto čase získavali informácie o nových možnostiach spestrenia hodín a hodnotenia žiakov pri telesnej a športovej výchove prostredníctvom elektronickej aplikácie vytvorenej zamestnancami školy.

Druhá časť akcie preverila fyzickú kondíciu členov jednotlivých súťažných tímov. Odohrávala sa v telocvični, kde si žiaci mohli skúsiť rôzne druhy športu za pomoci odborného dozoru z ENDORFUN-u pod vedením Mareka Kubinca. Medzi tie najzaujímavejšie patrili: chodenie na „lyžiach“, adrenalínové lezenie na debničky či bungeerunning. Šikovnosť, ale tiež aj dobrá koordinácia boli viac než potrebné na absolvovanie všetkých disciplín, čo sa nakoniec aj všetkým podarilo. Každý , kto prišiel , si mohol nájsť to pravé pre seba. Popri športových aktivitách si súťažné tímy vyskúšali aj obnovu a podporu životných funkcii a tiež reálnu situáciu pri poskytnutí prvej pomoci, kedy ich navigoval len operátor a oni poskytovali pomoc len na základe jeho inštrukcii. Touto časťou projektu súťažiacich sprevádzala Anna Škulcová so svojimi spolupracovníkmi z Krajského operačného strediska ZZS v Žiline.

Nezabudnuteľnou aktivitou akcie bol Kin-ball. Zaujímavá hra s 1,2m veľkou a zároveň ľahkou loptou, ktorú bolo treba hádzať, odrážať a dostať na určené miesto podľa presných pravidiel oslovila nielen žiakov, ale i učiteľov, ktorí hrali s plným nasadením. Potrebné boli rýchle nohy a šikovné ruky, o  ktoré nebola núdza. Cez prestávku dobre padlo malé občerstvenie. O oboznámenie s pravidlami a ich dodržiavanie sa staral Aurel Bitter, zástupca IMA (ideálna mládežnícka aktivita), ktorý sa aktívne venuje tomuto športu.
Úsmevy , smiech i hlasná podpora vlastných tímov sa niesli celým dňom. Všetci sa cítili veľmi príjemne, čo potvrdili i pri záverečnom vyhodnotení akcie. Nejeden z účastníkov, by si tento deň ešte rád zopakoval. Pri vyhodnotení, odovzdávaní účastníckych diplomov a vyhlasovaní víťazov povedala riaditeľka školy Alena Strýčková „ Víťazi ste všetci, ktorí ste tu dnes boli, ktorí viete prekonať seba samého i pomôcť iným a to bol jeden s cieľov projektu, ktorý sa nám podarilo naplniť.“

Záverečné poďakovanie patrí učiteľom i žiakom škôl, ktoré na výzvu do zapojenia do projektu reagovali pozitívne, OZ Spoločnými silami a zástupcom Krajského operačného strediska ZZS Žilina, ENDORFUNu a IMA, ktorí svojou nezištnou podporou akcie vytvorili spolu s pracovnou skupinou Gymnázia Hlinská úžasnú akciu.

Mgr. Zuzana Bebčáková, vedúca PK TSV