Už ste niekedy počuli o Kin-balle?

Zdroj: Priekopník
Dátum zverejnenia: 2017/03/21
Stránka: http://www.priekopnik.sk/uz-ste-niekedy-poculi-o-kin-balle/
Stránka: http://www.priekopnik.sk • Úvod > Šport > 21.03.2017 > Už ste niekedy počuli o Kin – balle?

Kin-ball je kolektívna pohybová hra, ktorá vznikla v Kanade na konci osemdesiatych rokov minulého storočia. Dnes je populárnou pohybovou aktivitou pre obe pohlavia na hodinách telesnej výchovy vo viacerých krajinách, ale teší sa obľube aj v starších vekových kategóriách. Jeho osobitým prínosom je, že základné pohybové schopnosti, motorické zručnosti, interpersonálne a postojové kompetencie sa rozvíjajú prirodzeným, nenásilným a zábavným spôsobom a vďaka silnému emocionálnemu náboju má výrazne motivačný charakter. Kin-ball vylučuje individualizmus, hru na jedného hráča alebo hru na potlačenie jedného hráča alebo družstva.

Nezáleží pritom na telesnej stavbe hráčov, či je niekto malý, veľký, tučný alebo chudý a je založený na spolupráci všetkých členov družstva. Stačí jedna lopta a rozlišovacie dresy troch farieb. Kin-ball je jediná hra, kde súčasne proti sebe hrajú tri družstvá. Každý hráč je v pohybe minimálne 72 % herného času, čo je najviac zo všetkých kolektívnych športov. Kin-ball má celosvetovo rozrastajúcu sa základňu aj na úrovni vrcholového športu a konajú sa v ňom pravidelne majstrovské súťaže (majstrovstvá sveta a majstrovstvá Európy).

Vznik a vývoj kin-ballu

Iniciátorom vytvorenia kin-ballu bol v roku 1986 Mario Demers, učiteľ telesnej výchovy na Quebeckej univerzite v Kanade. Na ďalšom vývoji hry sa od roku 1987 podieľala spoločnosť „Omnikin,“ ktorá zoskupovala učiteľov telesnej výchovy z rôznych univerzít. Trvalo dva roky, než došlo k oficiálnemu predstaveniu hry, ktorá dostala názov kin-ball, čo v preklade znamená „lopta v pohybe.“

Vybavenie na hru

Predmetom hry je špeciálna ľahká nafukovacia lopta s priemerom 122 cm a hmotnosťou približne 1 kilogram. Na hru vonku je určená lopta o niečo ťažšia a menšia s priemerom 102 cm. Lopta sa skladá zo šuštiakového plášťa a samostatne vyberateľnej duše. Nafúkanie lopty kompresorom trvá päť minút a po skončení hry sa lopta zase vypustí a zloží. Do telocvične a haly je určená väčšia lopta, na hru vonku používame menšiu v závislosti od prostredia. Pre tých záujemcov o hru, ktorí nemajú dostatok finančných prostriedkov, ponúkame možnosť zapožičania lopty: http://www.kin-ball.sk/lopta.

Kin-ball je hra, pri ktorej súčasne proti sebe hrajú tri družstvá, ktoré sú farebne odlíšené rozlišovacími dresmi. Oficiálnymi farbami sú čierna, modrá a sivá. Na Slovensku a v ČR namiesto sivej používame pri hlásení v rodnom jazyku bielu farbu. Mimo oficiálnych súťaži je možné na školách používať farby podľa toho, aké rozlišovacie dresy máte k dispozícií.

Oficiálne rozmery hracej plochy pre medzinárodné súťaže sú 20 x 20 m, čo však pre potreby školskej telesnej a športovej výchovy nie je podmienka. Rozmery ihriska pre nesúťažnú hru závisia od veľkosti telocvične, kde hranicami ihriska v telocvični je strop, steny, podlaha a všetky pevné objekty.

Základné pravidlá kin-ballu

Hrajú proti sebe súčasne tri družstvá, ktoré sú farebne odlíšené rozlišovacími dresmi. Vždy jedno družstvo útočí, jedno bráni a jedno aktívne uhýba. V každom družstve sú štyria hráči.

Podstatou hry je jedným družstvom loptu podať a následne iným, vyvolaným družstvom, ju chytiť. Vyvolané družstvo musí loptu chytiť v rámci hracej plochy a lopta sa nesmie dotknúť zeme. Vždy, keď niektoré družstvo urobí chybu, po jednom bode získavajú ostatné dve družstvá. Na vysvetlenie a pochopenie základných pravidiel hry postačuje 15 minút.

Hra sa začína podaním útočiaceho družstva. Hráči brániacich družstiev pri podávaní vytvoria štvorec okolo lopty vo vzdialenosti približne 3 metre v závislosti od miesta podania. Podanie realizujú súčasne všetci štyria hráči útočiaceho družstva. Traja hráči držia loptu a štvrtý podáva. Hráči držiaci loptu zvyčajne kľačia na jednej nohe, ruky majú v predpažení povyše a hlavu v predklone. Útočiace družstvo musí pred podaním lopty určiť družstvo, ktoré má loptu chytiť, a to tak, že hráč podávajúceho družstva zakričí „Ominikin“ a zahlási farbu družstva, ktoré má loptu chytiť, následne môže družstvo podať. Hráč môže podanie realizovať obojručne viacerými spôsobmi, pričom lopta musí smerovať hore a musí od miesta podania prekonať vzdialenosť minimálne 3 metre. Skúsenejší hráči používajú pri podaní len jednu ruku, tento spôsob však neodporúčame pre začiatočníkov.

Ak vyvolané družstvo loptu chytí, stáva sa útočiacim družstvom a podáva. V prípade, že toto družstvo loptu nechytí, zvyšné dve družstvá získavajú po jednom bode a družstvo, ktoré sa dopustilo chyby, podáva z miesta vykonania chyby. Ak podávajúci hráč podá mimo ihriska (zasiahne steny telocvične alebo pevné objekty), je to chyba podávajúceho družstva, ktoré opäť podáva z toho istého miesta a zvyšné dve družstvá získavajú bod. Ak sa lopta dostane mimo ihriska po dotyku hráča družstva, ktorému bola lopta určená vyvolaním jeho farby, je to chyba tohto družstva. Bod získavajú zvyšné dve družstvá a podáva družstvo, ktoré urobilo chybu z miesta, kde nastala chyba.
Pri chytaní lopty je povolené do lopty kopať, dokonca je to jeden z najúčinnejších spôsobov, ako chytiť loptu, ktorá je príliš nízko nad zemou. Hráči družstva, ktoré nebolo vyvolané, nesmú prekážať hráčom prijímajúceho družstva v pohybe. V prípade, že družstvo toto pravidlo poruší a úmyselne blokuje hráčov prijímajúceho družstva, priznáva sa bod zvyšným dvom družstvám.

Kin-ball je dynamická hra, pri ktorej samotné pravidlá hry nútia všetkých hráčov byť neustále v pohybe. Základným pravidlom je, že sa celé družstvo pri podaní musí dotýkať lopty, to zabezpečuje neustály pohyb hráčov počas hry po celej hracej ploche. Ďalej sa uplatňuje pravidlo, že ten istý hráč nesmie podať dvakrát po sebe, to v prípade zmiešaných družstiev zaručuje striedanie oboch pohlaví. Takisto sú stanovené aj časové limity, ako dlho môže družstvo držať loptu a do akého času musí podať, aby hra nestratila na dynamike. Kin-ball svojimi pravidlami vylučuje individualizmus, hru na jedného hráča alebo hru na potlačenie jedného hráča alebo družstva a dbá na čistú fair play hru.

Celkovým víťazom turnaja sa stáva družstvo, ktoré ako prvé vyhrá tri periódy. Víťazom periódy sa stáva družstvo s najväčším počtom bodov, teda družstvo, ktoré získa 13 bodov. Na súťažnej úrovni sa v prípade rovnosti bodov hra predlžuje a víťazom sa stáva družstvo, ktoré získa ako prvé päť bodov. Vďaka bodovaciemu systému, ktorý sa v tejto športovej hre uplatňuje, sa nemôže stať, že by jedno družstvo získalo výrazne menej, resp. viacej bodov ako ostatné dve. Výhodou teda je, že ani pohybovo menej zdatní jednotlivci nezažijú trpkú porážku, a tým ani výsmech od svojich spolužiakov. Z rovnakého dôvodu ani rozdiely v pohlaví medzi žiakmi nie sú prekážkou a kin-ball je výborným prostriedkom práve pre zmiešané skupiny. Tento fenomén sa v iných športových hrách nevyskytuje, čo pridáva kin-ballu na jedinečnosti.

Vzhľadom na veľkosť lopty odporúčame hru kin-ball až pre žiakov II. stupňa ZŠ. Pre mladších však môžete využiť množstvo pohybových hier a aktivít, ktoré sú prípravou do budúcnosti. Mladšie deti sa tak zoznámia s loptou zábavnou formou a ako staršie budú ľahšie zvládať techniky jej spracovania a samotnej hry.

Metodika

Po mnohých rokoch trénerských skúseností, organizácie prípravných kurzov a seminárov pre hráčov a trénerov, vznikla potreba zjednotiť spôsoby rozcvičenia, spôsoby nácviku hier, technických a taktických prvkov. Taký bol cieľ a zmysel vzniku knihy, ktorá môže byť vaším sprievodcom pri zvládaní náročnejších úsekov hry a zároveň ponúkne pomoc pri plánovaní výučbových kurzov, ktoré sa ľahko dajú nastaviť na rôzne úrovne hry. Metodická kniha „Kin-ballový tréning“ pre trénerov, inštruktorov a učiteľov telesnej výchovy bola v roku 2014 preložená do češtiny a my ju ponúkame záujemcom zo Slovenska.

Okrem tejto knihy je všetka potrebná metodika a pravidlá vrátane videoprezentácií verejne dostupná v češtine aj na našej stránke http://kin-ball.sk/pravidla

Rozvoj kin-ballu na Slovensku

S myšlienkou propagácie, šírenia a podpory kin-ballu na Slovensku prišla v roku 2013 nezisková mládežnícka organizácia IMA – Ideálna mládežnícka aktivita www.ima.sk, ktorá sa orientuje aj na zavedenie kin-ballu do základných a stredných škôl. V apríli 2014 vznikla Slovenská kin-ballová federácia www.kin-ball.sk, ktorá má za cieľ do budúcnosti združovať kluby a mládežnícke oddiely hrajúcich kin-ball v regiónoch. Ideálna mládežnícka aktivita a Slovenská kin-ballová federácia sú oficiálnymi členmi Medzinárodnej kin-ballovej federácie (IKBF) a sú výhradnými zriaďovateľmi, vlastníkmi, usporiadateľmi a organizátormi kin-ballových súťaží všetkých tried na Slovensku, ktoré sa riadia pravidlami vydanými medzinárodnou kin-ballovou federáciou www.kin-ball.com. Na Slovensku sú v súčasnosti štyria rozhodcovia úrovne dva (z troch úrovní), ktorí úspešne splnili kritéria a zvládli skúšky podľa IKBF.

IMA v rámci rozvoja kin-ballu ponúka pre školy bezplatné prezentácie a  možnosti získania lopty s kompresorom do výpožičky http://www.kin-ball.sk/lopta.

V súčasnosti nájdete kin-ball na viac ako 40 školách http://kin-ball.sk/skoly.

Pre učiteľov telesnej výchovy ponúkame akreditované školenia kin-ballu, viac informácií: http://kin-ball.sk/skoly/akreditacia

Na 1. stupni primárneho vzdelávania (ISCED 1) je možné kin-ball zaradiť do tematických celkov „Manipulačné, pohybové a prípravné športové hry“ a „Psychomotorické cvičenie a hry“. Na 2. stupni základných škôl (ISCED 2) by bolo optimálne kin-ball zaradiť do výberového tematického celku  „Netradičné pohybové aktivity, menej známe pohybové a športové hry“. Stredné školy (ISCED 3) by mohli kin-ball realizovať ako súčasť modulu „Športové činnosti pohybového režimu“.

Kin-ball vo svete

V Európe v súčasnosti existujú národné zväzy vo Francúzsku, Švajčiarsku, Belgicku, Španielsku, Dánsku, Fínsku, Nemecku, Česku a Rakúsku. Mimo Európy je kin-ball rozšírený v Kanade, Japonsku, Kórei, Singapure a Indii. V mnohých ďalších krajinách sa už realizujú prípravné práce na organizáciu súťaží. Kin-ball má pritom ambície stať sa olympijským športom, pretože zmysel tohto športu zodpovedá pôvodným olympijským ideálom porozumenia, priateľstva, solidarity a fair play.

Súťaže a úspechy

V roku 2014, zhruba po pol roku trénovania, sme sa zúčastnili Majstrovstiev Európy 2014, ktoré sa konali v Českej republike a umiestnili sme sa na siedmom mieste z ôsmich. Vzhľadom na krátky čas trénovania toto umiestnenie nebolo pre nás sklamaním. Spoznali sme neobmedzené možnosti hry v podaní vynikajúcich klubov zo Španielska, Francúzska, Belgicka a ostatných zúčastnených krajín.

Svoje poznatky sme na naše prekvapenie zužitkovali nasledujúci rok na Majstrovstvách sveta 2015 v Španielsku, kde sme obsadili krásne ôsme miesto z dvanástich. V semifinálovom zápase s Kanadou a Českom to bola práve Kanada (dlhoročný majster sveta), ktorá aj vďaka nám odišla z týchto majstrovstiev naprázdno.

Spolu s Čechmi a Rakúšanmi hráme už druhý ročník súťaže O stredoeurópsky pohár, ktorý v sezóne september – máj pozostáva z piatich samostatných turnajov. Aj táto súťaž sa rozvíja, čo dokazuje aj prejavený záujem zo strany nemeckých a poľských partnerov zapojiť svoje kluby do tejto súťaže.

Na Slovensku už niektoré školy zorganizovali vlastný školský turnaj. Do medziškolskej úrovne to dotiahli v tomto roku vo Vrbovom, kde sa uskutočnil turnaj 4 škôl s účasťou siedmich zmiešaných družstiev.

Všetky tieto aktivity podporujeme hlavne pomocou pri organizačnej príprave a rozhodovaní zápasov našimi vyškolenými rozhodcami.

Tento rok pripravujeme účasť dvoch tímov zo ZŠ na medzinárodnom turnaji vo Francúzsku a na jeseň by sme radi najlepším tímom ponúkli možnosť hrať na InterG v ČR.

Naším cieľom je organizovať pravidelne krajskú a následne celoslovenskú medziškolskú súťaž. Veríme, že ju naštartujeme najneskôr na jeseň 2017.

Web stránka: www.kin-ball.sk alebo http://www.ima.sk/kin-ball

Vladimír Manas