MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Bratislava 25. november 2015
Číslo: 2015-20553/62138:4-10C0


ROZHODNUTIE

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky - sekcia regionálneho školstva podľa § 42 ods. 2 písm. e) zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako príslušný správny orgán o žiadosti účastníka konania Ideálna mládežnícka aktivita Republikové koordinačné centrum so sídlom Račianska 66, 831 02 Bratislava, IČO: 30 778 221 v zastúpení predseda Mgr. Ivor Dian, vo veci akreditácie programu kontinuálneho vzdelávania s názvom „Kin-ball na hodinách telesnej a športovej výchovy“, po preskúmaní veci podľa § 32, 46 a 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov rozhodlo tak, že:

schvaľuje

program kontinuálneho vzdelávania s názvom:

Kin-ball na hodinách telesnej a športovej výchovy“,

ktorého poskytovateľom je Ideálna mládežnícka aktivita Republikové koordinačné centrum, Račianska 66, 831 02 Bratislava, IČO: 30 778 221.

Druh kontinuálneho vzdelávania: aktualizačné v celkovom rozsahu 20 hodín

Vzdelávanie je možné v zmysle § 42 ods. 4 písm. d) zákona poskytovať pre:
• učiteľ pre primárne vzdelávanie
• učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie
• učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie a učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie

Vyučovacie predmety: Telesná a športová výchova

Číslo rozhodnutia o akreditácii: 1570/2015 - KV
Počet priznaných kreditov za absolvovanie programu je: 6 kreditov
Doba platnosti akreditácie je: do 31. decembra 2020


Odôvodnenie

Účastník konania Ideálna mládežnícka aktivita Republikové koordinačné centrum so sídlom Račianska 66, 831 02 Bratislava, IČO: 30 778 221 v zastúpení predseda Mgr. Ivor Dian, v zmysle § 43 ods. 2 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa vyhlášky MŠ SR č. 445/2009 Z. z. o kontinuálnom vzdelávaní, kreditoch a atestáciách pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a podľa smernice č. 18/2009-R, ktorou sa vydávajú kritériá na vypracovanie a posudzovanie programu kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov na účely akreditácie doložil všetky potrebné doklady k akreditácii programu „Kin-ball na hodinách telesnej a športovej výchovy“.

Program kontinuálneho vzdelávania bol v zmysle § 42 ods. 3 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 317/2009 Z. z.“) odstúpený na posúdenie Akreditačnej rade Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre kontinuálne vzdelávanie pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca (ďalej len „akreditačná rada“).

Správny orgán pri posudzovaní celkového spracovania a štruktúry vzdelávacieho programu prihliadal na odborné stanovisko akreditačnej rady, podľa ktorého koncepcia vzdelávacieho programu predložená zo strany účastníka konania zodpovedá požiadavkám a kritériám na vypracovanie programu kontinuálneho vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov na účely akreditácie.

S poukazom na uvedené, po posúdení všetkých skutočností a vzájomných súvislostí dospel správny orgán k záveru, že účastník konania splnil podmienky a predpoklady pre schválenie programu kontinuálneho vzdelávania s názvom „Kin-ball na hodinách telesnej a športovej výchovy“, druh kontinuálneho vzdelávania „aktualizačné“ v rozsahu 20 hodín, a preto správny orgán rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.


Poučenie

V zmysle § 61 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov možno podať proti tomuto rozhodnutiu rozklad na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Stromová 1, Bratislava v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom.


Ing. Marian Galan
generálny riaditeľ
sekcie regionálneho školstva


Rozhodnutie dostanú:
• Ideálna mládežnícka aktivita Republikové koordinačné centrum, Račianska 66, 831 02 Bratislava
• spis
Na vedomie:
• Akreditačná rada

Akreditácia programov doplňujúceho pedagogického štúdia a programov kontinuálneho vzdelávania:
https://www.minedu.sk/akreditacia-programov-doplnujuceho-pedagogickeho-studia-a-programov-kontinualneho-vzdelavania/